Điều khoản sử dụng

Thông tin tổng quan

Chào mừng bạn đến với Phú Hưng Construction, A General Partnership (“Phú Hưng”, “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Các Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và Phú Hưng liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại xaydungphuhung.vn và tất cả các hình thức truyền thông, kênh truyền thông và/hoặc (các) trang web di động liên quan đến xaydungphuhung.vn (“Trang web”).

1. Xác nhận và đồng ý

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này trước khi truy cập và/hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Do đó, mọi phản đối đối với các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào sẽ được hiểu là từ chối đồng ý với các Điều khoản này và bạn không nên truy cập và/hoặc sử dụng Trang web.

2. Thay đổi

Phú Hưng có quyền thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản này bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Trang web đều phải tuân theo các Điều khoản này, như đã được sửa đổi. Các phiên bản mới của Điều khoản này sẽ ngay lập tức thay thế và thay thế các điều khoản trước đó khi đăng tải. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Trang web có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi.

3. Thông báo trọng tài

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG TRANH CHẤP GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH RÀNG BUỘC, TRỌNG TÀI CÁ NHÂN VÀ BẠN TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA TRONG MỘT VỤ KIỆN TỤNG.

Cần biết khi sử dụng trang web

4. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý không:

  • Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào trái với luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế.
  • Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sao chép, sửa đổi, truyền tải, tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ, sử dụng hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc tài sản trí tuệ, nội dung hoặc thông tin độc quyền nào khác có thể truy cập được thông qua Trang web mà không có chúng tôi. sự đồng ý trước bằng văn bản.
  • Thể hiện hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào bạn đưa ra đều được Phú Hưng chứng thực.
  • Sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể can thiệp, làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến Trang web hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web.
  • Khuyến khích hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào vi phạm các Điều khoản này.

5. Liên kết đến các trang web và bên thứ ba khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Phú Hưng sở hữu hoặc kiểm soát. Phú Hưng không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, chính sách quyền riêng tư hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào được liên kết như vậy. Phú Hưng đặc biệt khuyến khích bạn đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

6. Quyền riêng tư

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản này, bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có sẵn tại đây.

7. Bản quyền, Thương hiệu và Sở hữu trí tuệ khác

Bạn thừa nhận rằng Trang web và tất cả tài liệu trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, văn bản, đồ họa, âm thanh, hình ảnh, phần mềm và các tệp khác của Trang web, giao diện của Trang web cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Tài liệu ”) là tài sản của chúng tôi và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế hoặc các luật và quyền sở hữu trí tuệ khác. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hình thức thương mại, tên thương mại và biểu tượng có trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu được đăng ký tại Hoa Kỳ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) là tài sản duy nhất của Phú Hưng.

Phú Hưng cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy bỏ và không thể cấp phép lại để truy cập và sử dụng Trang web. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích duy nhất là cho phép bạn sử dụng và tận hưởng Trang web theo dự định của Phú Hưng và được Thỏa thuận này cho phép. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được Phú Hưng bảo lưu. Bản quyền, nhãn hiệu, tên sản phẩm, tên công ty, logo hoặc tài sản trí tuệ khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng với mọi quyền được bảo lưu. Các tham chiếu trang web đến bên thứ ba hoặc bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của họ không cấu thành hoặc ngụ ý liên kết với, chứng thực hoặc đề xuất Phú Hưng bởi (các) chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng hoặc bởi Phú Hưng của (các) chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng .

HẠN CHẾ VÀ Tuân thủ quy định

8. Từ chối bảo đảm; Trách nhiệm hữu hạn; Sự bồi thường

  • TỪ CHỐI BẢO HÀNH. THEO LUẬT HIỆN HÀNH, Phú Hưng TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, NỘI DUNG, TÍNH ĐẦY ĐỦ, PHÁP LÝ, ĐỘ TIN CẬY HOẶC KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG HOẶC SẴN CÓ CỦA THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN TRANG WEB. Phú Hưng CUNG CẤP CÁC TRANG WEB TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ” KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO. Phú Hưng TUYỆT VỜI TỪ CHỐI TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG, NGỤ Ý VÀ THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU. Phú Hưng TỪ CHỐI THÊM MỌI ĐẢM BẢO VỀ AN NINH, TIN CẬY, KỊP THỜI VÀ HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB. Phú Hưng TỪ CHỐI THÊM MỌI ĐẢM BẢO LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ ĐƯỢC QUA CÁC TRANG WEB, BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI TRANG WEB, CŨNG NHƯ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC NHẬN QUA BẤT KỲ LIÊN KẾT NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB.
  • TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN. THEO LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NÀO, Phú Hưng SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, MẪU HÌNH VÀ/HOẶC PHỤC HỒI, CHO DÙ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ HOẶC KHIẾU NẠI VỀ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, VIỆC LẠI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN) HOẶC KHIẾU NẠI KHÁC CÓ THEO LUẬT HIỆN HÀNH, NGAY CẢ KHI Phú Hưng ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. NHỮNG GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ ÁP DỤNG CHO DÙ CÁC THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỬ DỤNG SAI VÀ PHỤ THUỘC VÀO TRANG WEB, TỪ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DO GIÁN ĐOẠN, TẠM NGỪNG HOẶC CHẤM DỨT TRANG WEB (BAO GỒM CÁC THIỆT HẠI ĐÓ DO BẤT CỨ BÊN THỨ BA PHÁT HIỆN). GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN THIỆT HẠI PHÁT SINH DO LÝ DO CỦA DỊCH VỤ HOẶC HÀNG HÓA KHÁC NHẬN QUA TRANG WEB HOẶC NHẬN QUA CÁC LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB, CŨNG NHƯ LÝ DO CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO NHẬN QUA TRANG WEB HOẶC QUA LIÊN KẾT ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY SẼ ÁP DỤNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU, MẤT TÍN HIỆU KINH DOANH HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC NÀY. TRONG PHẠM VI MỌI THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC YÊU CẦU THEO LUẬT HIỆN HÀNH, CHÚNG SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) (US).
  • BỒI THƯỜNG. BẠN ĐỒNG Ý, TRONG PHẠM VI CHO PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ GÌ KHÔNG GÂY HẠI HẠI cho Phú Hưng VÀ CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA Phú Hưng KHỎI BẤT CỨ VÀ TẤT CẢ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU, KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ (BAO GỒM BẤT KỲ KHIẾU NẠI, YÊU CẦU, KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ nào (BAO GỒM VỚI LUẬT SƯ) PHÍ) HÌNH PHẠT VÀ/HOẶC CÁC CHI PHÍ KHÁC DO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN HOẶC VI PHẠM CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

9. Vị trí địa lý

Các trang web được lưu trữ tại Việt Nam. Những người chọn truy cập Trang web từ các địa điểm bên ngoài Việt Nam sẽ tự mình làm như vậy và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương nếu có.

10. Luật điều chỉnh; Thẩm quyền và Địa điểm; Tính tách rời

Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Tiểu bang California mà không ảnh hưởng đến xung đột với các quy định của pháp luật hoặc luật pháp của tiểu bang của bạn. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản hoặc phần nào của các Điều khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể thi hành đó sẽ được coi là được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thi hành phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và việc phân bổ hoặc rủi ro và phần còn lại của các Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực.

11. Điều khoản chấm dứt

Các Điều khoản này có hiệu lực cho đến khi bị Phú Hưng hoặc bạn chấm dứt. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo và do đó có thể từ chối bạn quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bạn cũng có thể chấm dứt các Điều khoản này bất kỳ lúc nào bằng cách ngừng sử dụng Trang web.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

Email: phuhungquynhon@gmail.com

Số diện thoại: 093 7671 789 (phụ trách quản lý dữ liệu tại xaydungphuhung.vn)

Thư tay gửi về địa chỉ: Lô 17, KĐT An Phước, đường Tây Sơn, p. Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 09 năm 2023

Đối tác chiến lược

Zalo
Messenger